فرم درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام شرکت (*)
نام شرکت را وارد نمایید
تاریخ تولد / /
تاریخ تولد را وارد نمایید
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
دور نگار
ورودی نامعتبر
سابقه فروش در فروشگاه فعلی
ورودی نامعتبر
در صورت عمده فروشی سابقه ذکر شود ماه یا سال
ورودی نامعتبر
متوسط خرید سالانه
ورودی نامعتبر
توان خرید نقدی
ورودی نامعتبر
بالکن
ورودی نامعتبر
متر مربع
ابعاد
ورودی نامعتبر
شماره تلفن یک
ورودی نامعتبر
شماره فکس
ورودی نامعتبر
استان
ورودی نامعتبر
آدرس (*)
آدرس نامعتبر
(آدرس می بایست مطابق با جواز باشد)
تکمیل کننده فرم
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه (*)
شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
میزان تحصیلات (*)
میزان تحصیلات وارد نشده است
شماره تلفن (*)
شماره تلفت را وارد نمایید
پست الکترونیک
ورودی نامعتبر
آیا سابقه عمده فروشی دارید؟
ورودی نامعتبر
متوسط فروش سالانه
ورودی نامعتبر
توان خرید اعتباری
ورودی نامعتبر
تعداد کارکنان
ورودی نامعتبر
متراز انبار
ورودی نامعتبر
عرض دهانه فروشگاه
ورودی نامعتبر
شماره تلفن دو
ورودی نامعتبر
کد پستی
ورودی نامعتبر
شهرستان
ورودی نامعتبر
آدرس انبار
ورودی نامعتبر